Overzicht Huizen / Hillendonk

Te koop in Helmond, Hillendonk
€ 400.000 k.k.
Slideshow foto's

5708 AR Helmond

Perceel bouwgrond gelegen rechts van het woonhuis Hillendonk 7.

Uw eigen huis bouwen op een prachtige locatie!

Inruil van eigen huis bespreekbaar.

Rustige groene woonomgeving en toch alle stadse voorzieningen op loop-/fietsafstand voor de kinderen en uzelf.

Stiphoutenaren kennen deze locatie nog van de oude manege van de familie Hagelaar. Hierdoor was de bestemming tot kort geleden nog "actieve recreatie".

WijkStiphout
Perceeloppervlakte1284 m²
Vraagprijs€ 400.000 k.k.
AanvaardingIn overleg.

Ligging

Aan de Helmondse zijde van de wijk Stiphout, aan de buitenrand van de bebouwingen ligt Hillendonk. Hillendonk is een zijstraat van Elsdonk. Mensen die in deze omgeving veel wandelen herkennen op de kaart natuurlijk De Rode Beemden en Elsdonk. Hillendonk is een minder bekende straat omdat de straat doodloopt. Hierdoor komt hier enkel bestemmingsverkeer, auto's en fietsers.

De achterzijde van het perceel grenst aan een weiland met daarachter een akker met waarde: natuur en landschap. Deze gronden grenzen aan het natuurgebied van de Goorloopzone en het beekgebied van de Stiphoutse Loop. Achter de Goorloop ligt direct het Helmondse stadswandelpark.

Hemelsbreed woon je hier straks op nog geen 500 meter van Stadspark "De Warande". 

In deze omgeving van "De Warande" en het riviertje "De Stiphoutse Loop" profiteer je ook in de eigen tuin volop van deze vogelrijke biotoop. Ransuilen; groene specht; bonte specht; mezen; zanglijsters; eekhoorns enz. je kunt het zo bont niet verzinnen, een lust voor het oor en oog...

Stiphout heeft alle benodigde voorzieningen: winkels, basisischolen, een supermarkt en kent een rijk verenigingsleven. Met het centrum van Helmond op een steenworp afstand heb je vanaf hier ook het profijt van de voorzieningen van een stad: winkels; uitgangscentrum; bioscoop; Theater het Speelhuis; restaurants; voortgezet onderwijs enz. 

Gezinnen met kinderen kunnen bijna niet idealer wonen. Op enkele minuten fietsen: voeltblaclub hockey velden; tennisclubs en scholen. Voor studerende kinderen is de nabijheid van een NS Station erg handig. NS-voorhalte van Mierlo-Hout en Brandevoort zijn vanaf hier snel te bereiken. 

Bent u natuurliefhebber dan gaat u profiteren van de rustige ligging van het bouwperceel en de tuin waar aan de achterzijde geen huizen meer gebouwd gaan worden. Het weiland achter wordt gebruikt als kleine dierenweide en hier loopt het paard van de eigenaresse die zelf naast dit perceel een vrijstaand huis gaat bouwen. 

U kunt vanuit deze straat via Elsdonk en Eenselaar helemaal binnendoor wandelen tot aan kasteel Croy en de Croyse Hoeve of richting Nuenen en Gerwen en Lieshout via een groot bos en heide gebied met fraaie vennen. Hier liggen ook fraaie mountainbike routes van waaruit mountainbikers ook de befaamde Geulberg kunnen bereiken.  

 

 

 

 


Bestemmingsplan

Regels van het bestemmingsplan:  

"Stiphout - Hillendonk tussen 7-11".

4.2 Bouwregels

 

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

a.  woningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', met dien verstande dat per bouwvlak één woning mag worden gebouwd;

b.  de voorgevel dient in de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd, met dien verstande dat de naar de weg gekeerde bouwgrens mag worden overschreden door één erker met een diepte van maximaal 1,5 m1;

c.  de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,50 m1;

d.  de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m1;

e.  de woningen dienen afgedekt te worden met een kap met een dakhelling van minimaal 30° en maximaal 60°;

f.   per woning dienen twee parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd en in stand gehouden.

 

4.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a.  aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduidingen 'bouwvlak' en 'bijgebouwen';

b.  de gezamenlijke oppervlakte - voor zover niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' - mag per woning in ieder geval maximaal 60 m² bedragen, dan wel maximaal 40% van het bij de woning behorende aanduidingsvlak 'bijgebouwen', tot een maximum van 150 m², met dien verstande dat in ieder geval een oppervlakte van 25 m² van het aanduidingsvlak 'bijgebouwen' onbebouwd moet blijven;

c.  aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen minimaal 3 m¹ achter de voorgevellijn te worden gebouwd;

d.  aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen in de zijdelingse perceelsgrens geplaatst te worden, dan wel minimaal 1 m¹ daaruit, met dien verstande dat:

1.  indien het ter plaatse aangeduide 'bouwvlak', direct grenst aan gronden in gebruik voor openbare verkeersdoeleinden of als openbare groenvoorziening, en/of;

2.  bij een vrijstaande woning tussen voorgevellijn en achtergevellijn voor zover de afstand van het bouwvlak tot de zijdelingse perceelsgrens meer dan 4 m¹ bedraagt,

deze afstand minimaal 1 m¹ dient te bedragen;

e.  de goothoogte mag niet meer dan 3 m1 bedragen;

f.   de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m1, bedragen, vermeerderd met de afstand tot de perceelsgrens, tot een maximum van 6 m1.

 

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende bepalingen:

a.  de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m¹ bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op minimaal 3 m1 achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 m1 mag bedragen;

b.  de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 5 m1 bedragen;

c.  de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouw zijnde mag maximaal 3 m1 bedragen.

 

4.3 Afwijken van de bouwregels

4.3.1 Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 onder d, voor het bouwen op een kortere afstand van de zijdelingse perceelsgrens, mits:

a.  belangen van derden niet onevenredig worden aangetast;

b.  de verkeersveiligheid niet in het geding komt;

c.  er geen eigen parkeerplaats op eigen erf verloren gaat;

d.  er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren bestaan;
 

4.4 Specifieke gebruiksregels

Onder gebruiken in strijd met deze bestemming wordt ten minste verstaan het gebruik van bouwwerken voor en/of als:

a.  de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

b.  permanente of tijdelijke bewoning in bijgebouwen;

c.  woningsplitsing;

d.  een seksinrichting;

e.  aan huis gebonden beroepen, in het geval dat;

1.  de oppervlakte voor de beroepsuitoefening per woning meer bedraagt dan 30% van de begane grondoppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen, dan wel in ieder geval meer bedraagt dan 60 m²;

2.  door de beroepsuitoefening onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;

3.  detailhandel plaatsvindt, niet zijnde detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;

4.  de beroepsuitoefening nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.

 

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1 Aan huis gebonden bedrijf

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.4 onder a voor het de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf, mits:

a.  de woning als zodanig blijft functioneren, waarbij in ieder geval de bedrijfsvloeroppervlakte per woning maximaal 30 % van de begane grondoppervlakte en de bij de woning behorende bijgebouwen mag bedragen, met dien verstande dat het bedrijfsvloeroppervlakte in ieder geval maximaal 60 m² mag bedragen;

b.  het een bedrijf in de milieucategorieën 1 of 2 betreft, zoals genoemd in de als bijlage bij deze regels Staat van Bedrijfsactiviteiten;

c.  door de bedrijfsuitoefening geen onevenredige overlast of hinder voor de woonomgeving ontstaat;

d.  er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in direct verband met de betreffende beroepsuitoefening;

e.  de bedrijfsuitoefening geen nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer en/of een onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

9.1 Overgangsrecht bouwwerken

1.  Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a.  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b.  na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2.  Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3.  Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

9.2 Overgangsrecht gebruik

1.  Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2.  Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3.  Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

4.  Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

Artikel 10 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Stiphout - Hillendonk tussen 7-11". 

 


Het Warandepark in Helmond

De Warande is een voormalig natuurgebied en jachtterrein in het westen van Helmond dat tegenwoordig een openbaar wandel- en recreatiepark is. Deel hiervan uitmakend is het dierenpark ten zuidoosten van de Warande – het voormalige Jan Visser Park – dat grotendeels gevestigd is op een terrein waarop eerder het landhuis Peapark stond. Tegenwoordig vormen beide terreinen een eenheid en aan de rand van het huidige park liggen nog steeds resten van het landhuis, in de vorm van grote betonblokken. Peapark was de woning van de textielfabrikant Piet de Wit en zijn gezin en heeft hier ongeveer tien jaar gestaan.

Geschiedenis

De Warande was oorspronkelijk een warande: een gesloten jachtterrein dat toebehoorde aan de Heer van Helmond. De laatste heer van Helmond was Carel Frederik Wesselman. Hij en zijn nazaten bleven op het kasteel wonen toen de heerlijke rechten omstreeks het einde van de 18e eeuw werden afgeschaft en ontwikkelden zich onder meer tot ondernemers.

De huidige vorm van De Warande dateert van 1757 en is aangelegd op initiatief van Maximiliaan van Arberg. Een eikendreef voerde van De Warande naar het kasteel van Helmond en een deel van deze laan is er nog steeds. De oudste aanplant die tegenwoordig nog te vinden is stamt uit 1834, veel van de oudste bomen zijn van iets jongere datum, ongeveer 1850, en natuurlijk zijn er ook later veel bomen aangeplant.

In 1815 kreeg de familie Wesselman toestemming om op hun buitengebied een familiegraf in te richten. Zo is het grafeiland tot stand gekomen, waarop telgen van de families Wesselman en Carp begraven liggen. De Rhododendronpartijen op het Grafeiland en daarbuiten zijn ontworpen door de bekende parkarchitect Leonard Springer.

In 1914 werd de Villa Peapark gebouwd ten zuidoosten van De Warande, in opdracht van textielfabrikant Piet de Wit. Zijn te grootse bedrijfsvoering weerspiegelde zich ook in deze villa met grote tuin. Kortom, Toen hij in 1926 failliet ging, bleek de villa met omliggende grond jarenlang onverkoopbaar, totdat een lid van de rivaliserende familie Van Thiel het geheel voor een zacht prijsje kocht om het in eerste instantie te gebruiken als werkverschaffingsproject voor zijn arbeiders die door een brand werkeloos geworden waren. Deze sloopten de villa in 1928 grotendeels handmatig, maar de genie moest er aan te pas komen om de zware funderingen op te blazen.

De Gemeente Helmond kocht De Warande en Peapark in 1929.

In 1691 gaf de heer van Helmond toestemming aan een zekere Joost Willem om als kluizenaar op De Warande te leven. Iets dergelijks kwam in die tijd wel vaker voor. Na verloop van tijd kwamen er particulieren in de kluis te wonen, die deze woning verbouwden en uitbreidden. Van 1934 tot 1951 werd de kluis verhuurd onder voorwaarde dat er een café-restaurant in zou worden geëxploiteerd. In 1935 werd dan ook een theeschenkerij met kinderspeeltuin geopend onder de naam De Kluis. In 1937 kwam er een hertenparkje bij. In 1961 werd De Kluis afgebroken om plaats te maken voor Restaurant De Hoefslag, dat later omgedoopt is in De Warande.

Locatie van het park:

Het park wordt aan de helmondse zijde omgeven door drie grote wegen: de Aarle-Rixtelseweg, de Jan van Brabantlaan en de President Rooseveltlaan, ook wel de Goudkust van Helmond genoemd, omdat hier vanouds de fabrikanten woonden. De omliggende wijk draagt tegenwoordig de naam 'Warande' en is vernoemd naar het park.

Aan de kant van Stiphout grenst het Warande park aan de Eenselaar. Als je vanuit De Aarle-Rixtelseweg langs het restaurant en de midgetgolfbaan het verharde fietspad door het bos neemt fiets je door het bos en de weilanden naar Stiphout. Je komt dan Stiphout binnen via de Eenselaar die overgaat in Elsdonk.    


Kijk op onze internet pagina voor ons gehele aanbod: vanhoutsmakelaardij.nl

U kunt ons als volgt bereiken:
telefoon: 0492-526082
e-mail: info@vanhoutsmakelaardij.nl

Deze brochure is met zorg samengesteld maar dient slechts om een beeld te schetsen van het aangeboden object. Mocht blijken dat de omschrijving en/of tekeningen niet geheel in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Verkoper behoudt zich het recht voor te veranderen van verkoopmethodiek.

Mocht uw interesse gewekt zijn, dan nodigen wij u uit om een afspraak te maken voor een uitgebreide bezichtiging. Bezichtigingen uitsluitend op afspraak met van Houts makelaardij.

De aanbieding in deze brochure en de vermelde prijs zijn slechts een startpunt voor de onderhandeling. Er is pas sprake van een rechtsgeldige overeenkomst, indien over alle facetten van de koopovereenkomst overeenstemming is bereikt. Een bankgarantie maakt altijd deel uit van de koopovereenkomst.

Plattegrond


Ligging

Contact info

Bel: 0492 52 60 82
Mauritslaan 6
5707 CN Helmond
Neem contact op